Hållbart skogsbruk

En skog med god tillväxt och säkerställd tillgång till biomassa. Ett skogsbruk som på kort och lång sikt balanserar miljömässiga, sociala och ekonomiska värden.

Ung skogsplantering med gran- och tallplanta och diverse lövsly runt omkring.

Varierad och ståndortsanpassad skog

Variationen och ståndortsanpassningen i den halländska skogen behöver öka för att möta klimatförändringar, bevara biologisk mångfald och öka produktionen av skogsråvara. Ståndortsanpassning innebär att anpassa

Litet småvatten med näckrosor och trädbård i bakgrunden.

Bevarad biologisk mångfald

Skogsareal med lämpliga livsmiljöer för skogens olika arter behöver öka för att bevara den biologiska mångfalden. Enligt uppföljning 2019 av miljömålet Levande skogar är miljötillståndet

En skogsmaskin staplar stockar i en vacker skog i höstskrud.

Skogens roll i klimatarbetet

Skogen som klimatverktyg behöver nyttjas optimalt för att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi och till att minska samhällets negativa klimatpåverkan. Växande skog tar

Trädkronor underifrån av varierande trädslag

Klimatanpassat skogsbruk

Det halländska skogsbruket behöver anpassas för att kunna möta utmaningarna som kommer av ett förändrat klimat. De klimatförändringar som vi redan börjar se effekten av

Staplat timmerupplag längs grusväg

Ökad produktion av träråvara

Produktionen av träråvara behöver öka för att möta efterfrågan på biomassa i en växande biobaserad ekonomi. En ökad virkesproduktion ger mer råvara till det biobaserade

Mosstäckt odlingsröse i granskog

Bevarade kulturmiljöer

Skogens kulturvärden behöver bevaras för att kommande generationer ska kunna se och förstå sin historia och det halländska landskapets utveckling. Skogens kulturvärden behöver sparas för