Kunskapsbank

Illustration över kunskapens träd. På stammen hänger två glödlampor som symboliserar kunskap.

Korta fakta om Hallands skog och skogsnäring. Underlag och länkar till dig som vill lära dig mer.

Skogsmark och produktiv skogsmark i Halland

Hallands skogsmark fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen:

 • Areal skogsmark (2017): 313 000 hektar
 • Areal produktiv skogsmark (2017): 291 000 hektar

Ägargrupper i Halland – areal skogsmark år 2017:

 • Privata AB 14 000 hektar, 4 procent – hela landet 23 procent
 • Enskilda skogsägare 266 000 hektar, 85 procent – hela landet 49 procent
 • Övriga 33 000 hektar, 11 procent – hela landet 28 procent

Brukningsenheter ägda av fysiska personer uppdelat på kön år 2018:

 • Kvinnor 3527 brukningsenheter, utgör 37 procent – hela landet 38 procent
 • Män 5920 brukningsenheter, utgör 63 procent – hela landet 60 procent

Brukningsenheter ägda av fysiska personer år 2018:

 • Utboägda 20 procent – hela landet 26 procent
 • Delvis utboägda 5 procent – hela landet 6 procent
 • Närboägda 75 procent – hela landet 68 procent

Diameterklass levande träd i skogsmark, procentuell fördelning (2017):

Virkesförråd levande träd i skogsmark (2017): 59 800 000 skogskubikmeter.

 • 0-14 centimeter 12 procent.
 • 15-24 centimeter 26 procent.
 • 25-34 centimeter 32 procent.
 • 35-44 centimeter 18 procent.
 • 45 centimeter och över 11 procent.

Avsatt årlig tillväxt på skogsmark (inklusive tillväxt för avverkade träd) år 2017 (femårsmedelvärde): 2 740 000 skogskubikmeter.

Bruttoavverkning (år 2016, treårsmedeltal): 1 777 000 skogskubikmeter/år

Andel av olika trädslag i skogsmark år 2017:

 • Tall 18,2 procent – hela landet 39,4 procent
 • Gran 52 procent – hela landet 40,7 procent
 • Björk 11,7 procent – hela landet 12,3 procent
 • Ek 5,9 procent – hela landet 1,2 procent
 • Bok 6,2 procent – hela landet 0,6 procent
 • Al 3,0 procent – hela landet 1,7 procent
 • Övriga 2,9 procent hela landet 4 procent

Stapeldiagram över procentandel träd i Halland jämfört med hela landet

Naturvård i produktiv skogsmark

Frivilliga avsättningar som markägaren utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion år 2019: 19 900 hektar.

Certifierad areal produktiv skogsmark (2019): 217 600 hektar.

Formellt skyddad produktiv skogsmark (2019): 11 300 ha, vilket är 3,8 procent av Hallands produktiva skogsmark. Formellt skydd avser Naturreservat, Natura 2000-områden, Biotopskydd samt Naturvårdsavtal.

Lönsamhet i skogs- och träindustri

Skogs- och träindustrins förädlingsvärde 2017 samt förädlingsvärdets förändring från 2010 i procent:

 • Trävarutillverkning 1 070 768 000 kronor, +86,5 procent.
 • Skogsbruk 467 748 000 kronor, +57 procent.
 • Möbeltillverkning 196 828 000 kronor, +24 procent.
 • Pappersvarutillverkning 1 450 172 000 kronor, -18 procent.

Antal företag inom skogs- och träindustri (2017): 2750, varav Aktiebolag 252 företag och Enskild firma/Handelsbolag/kommanditbolag 2498 företag.

Omsättning (2017): 14 824 037 000 kronor

Sysselsättning inom skogs- och träindustri

Sysselsatta inom skogs- och träindustri, utom transportsektorn (2017): 4 628 personer (tre procent av länets totala sysselsättning). Varav män 78 procent och kvinnor 22 procent.

 • Pappersvarutillverkning 38 procent.
 • Trävarutillverkning 28 procent.
 • Skogsbruk 26 procent.
 • Möbeltillverkning 8 procent.

Andel sysselsatta inom skogs- och träindustrin i åldersgruppen 65-74 år 2017: 16 procent (inom skogsbruk: 50 procent).

Hallands besöksnäring

Antal anställda inom besöksnäring 2017: 3 700 personer.

Besöksnätter 2018: 2 800 000.

 • Hemland Sverige: 2 440 000 besöksnätter.
 • Hemland övriga Norden: 150 400 besöksnätter.
 • Hemland Europa: 167 200 besöksnätter.

Friluftsliv – enkätundersökning

Hallänningens möjlighet att utöva friluftsliv är viktigt vid val av bostadsort, enkätsvar 2018: 56,7% procent (motsvarande för hela landet: 46,6 procent).

Vistas regelbundet ute i naturen, enkätsvar 2018: 57,2 procent (motsvarande för hela landet: 51,1 procent).

Källor till statistiken och siffrorna

Vill du läsa mer?

Om du vill läsa mer om den halländska skogen finns en beskrivning, både historisk och i nuläge, i Länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur. Kapitlet heter Levande skogar.

Handlingsplan för grön infrastruktur på Länsstyrelsens webbplats

Skogsforsk har tagit fram ett kunskapsunderlag i arbetet med det regionala skogsprogrammet. Kunskapsunderlaget är en rapport som heter Hallands skogar ut ett klimatperspektiv.

Rapporten Hallands skogar ur ett klimatperspektiv på Region Hallands webbplats