Aktiviteter

Region Halland satsar på skogen

Med inspiration från Hallands regionala skogsprogram och arbetet med programmets fokusområden har Region Halland startat upp ett projekt för skogen på Hallandsåsen. Regionens skogsinnehav i Allgustorp ska förvandlas till ett gott exempel på ett ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk som även gynnar biologisk mångfald och skogens sociala värden. Det kommer de göra genom att skapa mjuka övergångar mellan skyddade områden och produktionsskog och genom att öka tillgängligheten i området med parkeringsplatser, informationsskyltar och leder. I projektet ingår även att inventera kulturmiljön och att ta fram en plan för skogsbruk i kulturmarken.

Mer om Region Hallands projekt och satsning på skogen


Ståndortsanpassning

Hur får vi rätt träd på rätt plats i Halland?

Det var en fråga som ett 30-tal skogsintressenter ställde sig vid ett digitalt dialogmöte. Att skador från klövvilt är en begränsande faktor för ståndortsanpassning i Halland är alla överens om. Men samtidigt vet vi att vi behöver anpassa oss till ett förändrat klimat i framtiden, där granen kanske inte är det lämpligaste trädslaget här i Halland.

Sammandrag från det digitala mötet om ståndortsanpassning