Region Halland satsar på skogen

En stor del av Region Hallands granskog på Hallandsåsen är färdig för avverkning.
Foto: Staffan Johansson

8 december 2020

Region Halland och Hallands skogsallmänning förvaltar tillsammans ungefär 2700 hektar mark som till största delen består av skogsmark. Skogsallmänningen bildades 1916 med uppdraget att medverka till Hallands och den halländska skogsnäringens utveckling.

Skogsmarken utgör ca 2100 hektar av den förvaltade marken och är koncentrerad till Falkenberg, Halmstad och Laholm.  På 17 procent av skogsarealen bedrivs någon form av naturvård eller kombinerade mål. Förvaltningen är styrd av nya inriktningsmål som beslutades våren 2020 och som innebär att förvaltningen av skogsmarken ska vara ett föredöme för skogsägarna i Halland. Regionens skogar ska fungera som arenor för pedagogisk verksamhet men också att vara resurser för utveckling, forskning och kunskapsspridning. Avkastningen från skogsallmänningarna ska användas för att stödja Region Hallands arbete för regional utveckling.

Skogen i Halland har en strategisk betydelse för länets regionala utveckling. Region Hallands inriktning är att medverka till utveckling av den halländska skogen genom olika projekt och processer under de kommande åren.

Bokskog
Regionens skog i Allgustorp gränsar till Osbecks bokskogars naturreservat.
Foto: Staffan Johansson

Skogsallmänningen i Allgustorp ligger på Hallandsåsen med gräns mot Osbecks bokskogars naturreservat och utgör ett strategiskt intressant område.  Hallandsåsen har hög bonitet och är en av Europas stora koldioxidfällor. Spåren i markerna vittnar om att åsen fungerat som boplats för människor under väldigt lång tid. Det finns höga natur- och kulturvärden på Hallandsåsen och trakten är även viktig för friluftsliv – lokalt, regionalt och nationellt.

Region Hallands skogsinnehav i Allgustorp består av 354 hektar skog med gran som dominerande trädslag. Området ligger inom värdetrakt för naturvård och gränsar till två naturreservat. Ungefär 40 hektar av granskogen är nu färdig för avverkning och det finns därför stora möjligheter att göra förändringar i planen för skogens utveckling. Intäkterna från avverkningen kommer, förutom att betala återbeskogningen, även vara med och finansiera ett nytt spännande projekt för Hallandsåsen.

Projektet löper över fyra år och har fyra delar:

  • Samspel mellan skyddad natur och ett aktivt skogsbruk i värdetrakter.
  • Spår efter mänsklig aktivitet – en tillgång i skogen.
  • Ökad tillgänglighet för friluftsliv.
  • Leder och kunskapsspridning.

Målet för första delprojektet är att skapa ett samband mellan skyddade områden och produktionsskogsbruk. Ett skogsbruk som värnar den biologiska mångfalden men även ger utrymme för ett hänsynstagande aktivt skogsbruk där skogens alla värden kan komma samhället tillgodo. Man siktar alltså på ett ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk som även gynnar biologisk mångfald och skogens sociala värden.

I det andra delprojektet planerar Region Halland att inventera området för att hitta de historiska spår som vittnar om tidigare markanvändning. När kulturlämningarna är inventerade tänker de finna vägar till att kombinera ett aktivt skogsbruk med hänsyn till fornlämningsmiljöer – en kulturskogsbruksplan!

Det tredje delprojektet handlar om att göra området i Allgustorp och Osbecks bokskogsområde mer tillgängligt för friluftsliv genom att utöka parkeringsmöjligheterna och informera om området. En enklare promenadslinga upp till Skillnadsbäckens mad planeras som ett första steg mot den ökade tillgängligheten för besökare.

Målet för det sista delprojektet är att koppla ihop de olika lederna och naturområdena på Hallandsåsen. Detta sker genom att göra nya sammankopplade leder mellan Skåneleden, Hallandsleden och Osbecks bokskogar och andra naturområden på åsen. Lederna kommer att gå genom olika former av skog och ger därför utmärkta tillfällen att informera besökare om det halländska skogsbruket.

Även om Region Halland är huvudman i projektet så skapas det även möjligheter för många olika intressenter att samverka. Projektet blir ett perfekt exempel på hur fokusområden i Hallands regionala skogsprogram kan inspirera och omsättas i praktiken.

Kontakta Staffan Johansson på Region Halland om du vill veta mer om projektet på Hallandsåsen.
staffan.johansson@regionhalland.se