Om skogsprogrammet

Människor diskuterar i grupper
Dialogmöte för Hallands regionala skogsprogram i Tylebäck 7 november 2019.

Det regionala skogsprogrammet för Halland är ett sätt att konkretisera och prioritera samt skapa en regional förankring av det nationella skogsprogrammet.

Vision för Hallands skogsprogram

Den halländska skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Hållbar tillväxt omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och baseras på skogspolitikens två jämställda mål: produktionsmålet och miljömålet. Med bioekonomi avses en ekonomi som använder förnybara naturresurser från jord, skog och vatten för att skapa energi, varor och tjänster och därmed ekonomisk aktivitet. Så långt det är möjligt ska programmet verka för en biobaserad cirkulär ekonomi.

Dialog mellan skogens aktörer har lagt grunden i programmet

Kommunikation mellan myndigheter, skogsägare och nyttjare av skogen behövs för att undvika onödiga konflikter. Kommunikation i dialogform mellan skogens aktörer ökar förståelsen för målkonflikter och hanteringen av utmaningar underlättas.

Dialogformen har använts i utarbetandet av det regionala skogsprogrammet vilket gjort att vi har kunnat konkretisera och förankra det nationella skogsprogrammets mål och visioner på bred front i Halland. Dialogen har skapat engagemang och intresse för skogsfrågorna och ger en stabil grund när aktiviteter i det regionala skogsprogrammet ska genomföras.

Resultatet från dialogmöten har bearbetats av en referensgrupp med representation från region, myndigheter, skogsägare och övrig skogssektor. Hallands regionala skogsprogram kommer att vara en löpande process och ett forum för dialog.

Syfte med skogsprogrammet

Syftet med det regionala skogsprogrammet för Halland är att skapa engagemang och identifiera relevanta aktörer som kan bidra till skogsprogrammets mål.

Programmet ska skapa regional aktivitet för fler jobb, en hållbar tillväxt och bidra till en växande bioekonomi. Programmet ska även synliggöra skogsnäringens betydelse för den regionala utvecklingen i Halland.

Deltagande organisationer

 • Derome
 • Dryaderna
 • Falkenberg kommun
 • Göteborgs stift
 • Halmstad kommun
 • Jägareförbundet Halland
 • Laholms kommun
 • Lokalt ledd utveckling Halland
 • LRF
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Munkagårdsgymnasiet
 • Naturskyddsföreningen
 • Region Halland
 • Skogsstyrelsen
 • SLU
 • Såg i Syd
 • Södra
 • Varbergs kommun

Deltagande organisationer i referensgruppen

Logotyper för LRF, Skogsstyrelsen, Region Halland, Länsstyrelsen Halland och Södra.

Programmets koppling till andra mål och strategier

Det regionala skogsprogrammet kopplar till andra nationella och regionala mål och strategier. Nationellt finns miljökvalitetsmålen och Agenda 2030. Regionalt finns en regional utvecklingsstrategi, en energi- och klimatstrategi och en strategi för skyddad skog, med flera regionala strategier som kan påverka dialogen. Det pågår även ett arbete med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur.

Nationella skogsprogrammet

2018 beslutade regeringen om ett nationellt skogsprogram och även en nationell handlingsplan. Det regionala skogsprogrammet är en förankring av det nationella skogsprogrammet och en regional prioritering av områden och frågeställningar som är viktiga för Hallands skogssektor och för den regionala utvecklingen.

Nationellt skogsprogram för Sverige hos regeringen

Agenda 2030 – Globala målen

Det regionala skogsprogrammet kopplar till flertalet av de 17 globala mål för hållbar utveckling som antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte 2015. Målen i Agenda 2030 är de integrerade och odelbara globala målen för hållbar utveckling som balanserar de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Världens länder har åtagit sig att till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Mer om globala målen på webbplatsen globalamalen.se