Regionalt skogsprogram för Halland

En regional förankring och prioritering av det nationella skogsprogrammet

Skogen har stor betydelse för Halland

Skogar är ett av vår planets viktigaste ekosystem. Skogarna fungerar som kolfälla, producenter av biomassa och har rik biodiversitet samtidigt som de har en viktig social funktion för oss människor. De ekosystemtjänster som skogen producerar har stor betydelse för vår välfärd. Halland har ett gynnsamt läge för skoglig tillväxt med bra klimat och bra jordar.

Länet har även en skogsindustri i världsklass med potential att skapa och tillvarata innovationer för att stärka utvecklingen av en koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering. Den stora mångfalden i ägandet av skogen innebär lokalt ägande med engagerade skogsägare och skapar förutsättningar för ett varierat skogsbruk. Ett lönsamt skogsbruk för den enskilde skogsägaren skapar förutsättningar för aktivitet och utveckling.

Motorväg och järnväg genom länet och väl utbyggda hamnar gynnar industri liksom besöksnäring. Mot bakgrund av skogens stora betydelse för regionen vill vi omsätta det nationella skogsprogrammet till Hallands förutsättningar och arbeta för att skogen fortsätter bidra till den regionala utvecklingen.

Illustration över ekosystemtjänster i skogen. Skogens ekosystem är mångfunktionella och bidrar med flera olika samhällsviktiga funktioner som till exempel produktion av träråvara. De mer synliga ekosystemtjänsterna påverkar och är beroende av andra som inte är så synliga såsom närings- och vattenreglering.