Skogens roll i klimatarbetet

En skogsmaskin staplar stockar i en vacker skog i höstskrud.

Skogen som klimatverktyg behöver nyttjas optimalt för att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi och till att minska samhällets negativa klimatpåverkan.

Växande skog tar genom fotosyntes upp koldioxid från luften och binder detta som kol i sina vävnader. Den halländska skogen och skogsmarken utgör därmed ett betydande lager av kol och detta lager ökar eftersom tillväxten i den halländska skogen för närvarande är större än avverkningen. Det är många processer som påverkar skogens kollager och kunskapen växer fortfarande om hur skogen kan minska samhällets negativa klimatpåverkan.

Den biologiska mångfalden och skogens ekosystemtjänster är viktiga för samhällets anpassning till det förändrade klimatet. Bland annat bistår skogen oss med reglerande ekosystemtjänster så som skydd mot ras, skred, erosion och översvämning.

Skogsråvara kan användas för att tillverka en mängd produkter som idag produceras av fossil olja och kan på så sätt minska utsläpp av koldioxid till luften från fossila källor, så kallad substitutionseffekt. Genom att vidta åtgärder för att öka skogens tillväxt och resurseffektivt nyttjande av biomassan i flera steg, blir effekten både en ökad inbindning av kol samt ökade volymer av träråvara för att få större substitutionseffekt.

Läs rapporten Hallands skogar ur ett klimatperspektiv.