Klimatanpassat skogsbruk

Trädkronor underifrån av varierande trädslag

Det halländska skogsbruket behöver anpassas för att kunna möta utmaningarna som kommer av ett förändrat klimat.

De klimatförändringar som vi redan börjar se effekten av och som förutses av FN:s klimatpanel och SMHI, innebär att vi i Sverige sannolikt får ökad medeltemperatur, kortare snöperioder, mer och häftigare regn och även ökad risk för torka.

Ett varmare klimat gynnar i många fall skogens tillväxt genom längre vegetationsperiod. Nya trädslag kan bli aktuella, men också nya skadegörare. Samtidigt missgynnas vissa arter, och den biologiska mångfalden kan påverkas negativt. Stormskador riskerar att bli större med mindre tjäle, och torka ökar risken för insektsangrepp och eventuellt brand.

En varierad och ståndortsanpassad skog med bevarad biologisk mångfald är generellt väl rustad för att motstå förändringar i klimatet.