Bevarad biologisk mångfald

Litet småvatten med näckrosor och trädbård i bakgrunden.

Skogsareal med lämpliga livsmiljöer för skogens olika arter behöver öka för att bevara den biologiska mångfalden. Enligt uppföljning 2019 av miljömålet Levande skogar är miljötillståndet fortfarande otillfredsställande.

Vissa biologiska kvaliteter ökar långsamt, andra är oförändrade eller minskar. Miljöhänsynen i skogsbruket har förbättrats under de senaste decennierna och behöver fortsätta förbättras, utvecklas och omfatta alla skogsbruksåtgärder.

Variationsrikedomen bland levande organismer och miljöer utgör den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald skapar förutsättningar för stabila ekosystem och därmed en uthållig produktion. De ekosystemtjänster såsom rening av vatten och luft, kolinlagring, skadedjursbekämpning och pollinering, som vi är så beroende av, produceras i ett skogslandskap med rik biologisk mångfald.

Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv. För att uppnå en långsiktighet behöver skogens gröna infrastruktur fungera, vilket i sin tur kräver ett variationsrikt skogslandskap.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.