Ökad produktion av träråvara

Staplat timmerupplag längs grusväg

Produktionen av träråvara behöver öka för att möta efterfrågan på biomassa i en växande biobaserad ekonomi.

En ökad virkesproduktion ger mer råvara till det biobaserade samhället
och möjliggör en snabbare övergång från användning av fossila material till användning av förnybara. Det säkerställer också tillräckligt med råvara till industrin, vilket ökar möjligheterna för den förädlande industrin att finnas kvar i regionen. Det innebär att skogsnäringen fortsätter bidra till den regionala ekonomin och sysselsättningen även i framtiden.

Det finns stora möjligheter att arbeta för en ökad produktion av träråvara
inom ett hållbart skogsbruk. En genetisk variation ger möjligheter till förädlingsvinster. Ett förändrat klimat ger såväl skaderisker som ökade produktionsmöjligheter. En ståndortsanpassad skog är en förutsättning för bibehållen och ökad produktion, samtidigt som klimatförändringen på sikt kan påverka den enskilda ståndortens egenskaper och därmed produktionsförutsättningar.