Varierad och ståndortsanpassad skog

Ung skogsplantering med gran- och tallplanta och diverse lövsly runt omkring.

Variationen och ståndortsanpassningen i den halländska skogen behöver öka för att möta klimatförändringar, bevara biologisk mångfald och öka produktionen av skogsråvara. Ståndortsanpassning innebär att anpassa skogliga åtgärder till de förutsättningar som finns på olika växtplatser.

Klövviltstammarna bör ges särskild uppmärksamhet eftersom de både gynnas av ökad variation i skogen samtidigt som de kan utgöra ett hinder för att uppnå det. En mer varierad skog innebär en skog som hyser en större variation av trädslag i varierande åldrar som brukas med hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer. Den stora variationen av skogsägare med olika mål och inriktning för brukandet av sin skog leder till en ökad mångfald av värden i skogslandskapet.

En varierad skog kan uppnås med olika typer av skogsskötselmetoder och med ståndortsanpassning där val av trädslag anpassas till markförhållandena, såväl som en medveten ökad inblandning av lövträd.

En varierad och ståndortsanpassad skog innebär att den halländska skogen är bättre rustad för de klimatförändringar vi står inför. Variation och rätt trädslag på rätt mark bidrar till större biologisk mångfald och högre produktionsvärden. En varierad skog kan också bidra till skogens upplevelsevärden. Den ökade variationen i skogen och en ökad inblandning av lövträd ökar fodertillgången för klövviltet vilket kan ge minskade viltskador på produktionsskogen. För att få balans mellan dagens tillgång på foder och klövviltstammarnas storlek behöver vi även anpassa klövviltstammarna.