Bevarade kulturmiljöer

Mosstäckt odlingsröse i granskog

Skogens kulturvärden behöver bevaras för att kommande generationer ska
kunna se och förstå sin historia och det halländska landskapets utveckling.

Skogens kulturvärden behöver sparas för framtiden. Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv.

Det halländska landskapet, som det ser ut idag, har utvecklats genom mänskliga aktiviteter. I skogen finns fler bevarade kulturlämningar än i det övriga landskapet eftersom vi först på senare tid här i Halland påbörjat maskinell markberedning av våra hyggen. Det är viktigt att vi bevarar och skyddar våra kulturmiljölämningar i skogen så att människor även i framtiden kan uppleva spåren av människans historia.