Varierad och ståndortsanpassad skog

Ung skogsplantering med gran- och tallplanta och diverse lövsly runt omkring.

Variationen och ståndortsanpassningen i den halländska skogen behöver öka för att möta klimatförändringar, bevara biologisk mångfald och öka produktionen av skogsråvara. Ståndortsanpassning innebär att anpassa skogliga åtgärder till de förutsättningar som finns på olika växtplatser. Klövviltstammarna bör ges särskild uppmärksamhet eftersom de både gynnas av ökad variation i skogen samtidigt som de kan utgöra ett […]

Bevarade kulturmiljöer

Mosstäckt odlingsröse i granskog

Skogens kulturvärden behöver bevaras för att kommande generationer ska kunna se och förstå sin historia och det halländska landskapets utveckling. Skogens kulturvärden behöver sparas för framtiden. Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. Det halländska landskapet, som det ser ut idag, har utvecklats genom […]

Ökad produktion av träråvara

Staplat timmerupplag längs grusväg

Produktionen av träråvara behöver öka för att möta efterfrågan på biomassa i en växande biobaserad ekonomi. En ökad virkesproduktion ger mer råvara till det biobaserade samhälletoch möjliggör en snabbare övergång från användning av fossila material till användning av förnybara. Det säkerställer också tillräckligt med råvara till industrin, vilket ökar möjligheterna för den förädlande industrin att […]

Klimatanpassat skogsbruk

Trädkronor underifrån av varierande trädslag

Det halländska skogsbruket behöver anpassas för att kunna möta utmaningarna som kommer av ett förändrat klimat. De klimatförändringar som vi redan börjar se effekten av och som förutses av FN:s klimatpanel och SMHI, innebär att vi i Sverige sannolikt får ökad medeltemperatur, kortare snöperioder, mer och häftigare regn och även ökad risk för torka. Ett […]

Skogens roll i klimatarbetet

En skogsmaskin staplar stockar i en vacker skog i höstskrud.

Skogen som klimatverktyg behöver nyttjas optimalt för att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi och till att minska samhällets negativa klimatpåverkan. Växande skog tar genom fotosyntes upp koldioxid från luften och binder detta som kol i sina vävnader. Den halländska skogen och skogsmarken utgör därmed ett betydande lager av kol och detta lager ökar […]

Bevarad biologisk mångfald

Litet småvatten med näckrosor och trädbård i bakgrunden.

Skogsareal med lämpliga livsmiljöer för skogens olika arter behöver öka för att bevara den biologiska mångfalden. Enligt uppföljning 2019 av miljömålet Levande skogar är miljötillståndet fortfarande otillfredsställande. Vissa biologiska kvaliteter ökar långsamt, andra är oförändrade eller minskar. Miljöhänsynen i skogsbruket har förbättrats under de senaste decennierna och behöver fortsätta förbättras, utvecklas och omfatta alla skogsbruksåtgärder. […]