Trä som byggnadsmaterial

Vindsrum med tak, väggar och golv i råträ

Vi behöver nyttja skogens förmåga att binda kol och minska byggsektorns negativa klimatpåverkan genom att öka användningen av trä som byggmaterial.

Byggsektorn står för en stor andel av klimatpåverkande utsläpp och genom att bygga mer i trä kan den påverkan minskas. Genom att använda mer trävirke till byggande lagras kol under en längre tid.

Ökad användning av trä i byggnationer möjliggör även användning av biprodukter för att ersätta fossila material och produkter samt bidra till energiförsörjningen. I takt med att den internationella efterfrågan av träbyggnadsmaterial ökar, gynnas även industrins exportmöjligheter.