Avsättning för råvara från lövskog

Landskapsbild med blandad löv och barrskog

Råvaran från lövskog behöver få ett ökat värde för att stimulera en ökad andel lövträd i skogen.

Vi behöver en skogsindustri där råvaran från lövskogen får ett ökat värde. Mängden lövträd i skogen kan stimuleras genom att det finns avsättning för uttaget virke från löv.

Genom innovationer, utveckling och ökad kunskap om olika träslag kan efterfrågan på lövråvara ökas. En ökad andel lövträd i skogen gynnar biologisk mångfald, ökar fodertillgången för klövvilt och leder till en ökad motståndskraft mot klimatförändringar genom att man sprider riskerna.