Avsättning för råvara från lövskog

Landskapsbild med blandad löv och barrskog

Råvaran från lövskog behöver få ett ökat värde för att stimulera en ökad andel lövträd i skogen. Vi behöver en skogsindustri där råvaran från lövskogen får ett ökat värde. Mängden lövträd i skogen kan stimuleras genom att det finns avsättning för uttaget virke från löv. Genom innovationer, utveckling och ökad kunskap om olika träslag kan […]

Fungerande infrastruktur

Fullastad timmerbil längs väg i landskapet

Vi behöver en fungerande infrastruktur för transporter och mobil uppkoppling för att kunna utnyttja potentialen i det hållbara skogsbruket. För att kunna nyttja den stora potentialen i hållbart skogsbruk är det viktigt med fungerande infrastruktur, så väl fysisk i form av vägar och järnvägar som digital i form av möjlighet till mobil uppkoppling. Skogsbrukets transporter […]

Cirkulär användning av råvara

Vågigt lycocelltyg i närbild

Återvinning och återanvändning av träråvara och träprodukter behöver utvecklas för att öka skogens bidrag till en cirkulär bioekonomi. För att ställa om till cirkulär ekonomi och minska förbrukningen av naturresurser kan vi förlänga träfiberns liv genom att återanvända eller återvinna biomassan. Vi kan därefter återföra askan till skogen efter den fungerat som bränsle. I cirkulär […]

Trä som byggnadsmaterial

Vindsrum med tak, väggar och golv i råträ

Vi behöver nyttja skogens förmåga att binda kol och minska byggsektorns negativa klimatpåverkan genom att öka användningen av trä som byggmaterial. Byggsektorn står för en stor andel av klimatpåverkande utsläpp och genom att bygga mer i trä kan den påverkan minskas. Genom att använda mer trävirke till byggande lagras kol under en längre tid. Ökad […]

Stärka näringsliv och förädlingsindustri i länet samt öka exportmöjligheter

Stor massafabrik i solnedgång

Genom stärkt innovationskraft och nyskapande produktutveckling kan vi ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som skogsnäringen erbjuder. En ökad förädlingsgrad och innovationer ökar sysselsättningen och bidrar till ett stärkt näringsliv i länet. En hög innovationsgrad gynnar konkurrenskraften. Ett stärkt samarbete mellan olika aktörer kan skapa den gynnsamma grogrund som behövs för att nå framgång. Som en av […]

Skogen ersätter fossila produkter – substitutionseffekter

Stora högar med träflis

Mer forskning och innovation behövs för att utveckla biobaserade produkter från skogen och därigenom öka skogens bidrag till bioekonomin. Råvara från skogen kan bidra till en minskad klimatpåverkan genom att ersätta kolföreningar som legat lagrade i fossila depåer. Via ökad kunskap och genom att hitta nya sätt att använda skogsråvaran kan vi öka användningen av […]