Ökad kunskap hos skogsnäringen

Hand som håller i en mobiltelefon med Skogsstyrelsens karta över ett områdes markfuktighet.

Kunskapen om skogsbruk och skogens värden behöver öka hos skogsägare och skogsbrukare för att säkra en skog som kan uppfylla samhällets behov. För att tillvarata ökade produktionsmöjligheter i form av varor och tjänster samt hantera ökade risker, såväl ur produktions- som miljösynpunkt, behövs kompetensutveckling av både skogsbrukare och skogsägare. En del i detta kan vara […]

Ökad jämställdhet och stärkt kompetensförsörjning

Kvinna med skogskläder och hjälm håller i motorsåg

Jämställdheten i skogssektorn behöver öka och kompetensförsörjningen behöver stärkas för att trygga skogsnäringens framtid. Kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för skogsnäringens framtid. Vissa skogliga utbildningar har svårt att rekrytera studenter. Det finns ett stort behov att öka jämställdheten på utbildningarna för att få en mer jämställd skogssektor. Genom att öka attraktiviteten i skogsrelaterade yrken, ökar […]

Öka kunskapen om skogens och skogsbrukets värden

Människor som går längs en grusväg mellan uppväxta granplanteringar

Kunskapen om skogens och skogsbrukets värden behöver öka hos allmänhet och beslutsfattare för att få en ökad förståelse för skogsbruk och skogsvård. Vår syn på skogen och skogsnäringen påverkar förståelsen för skogsbruk och skogsvård och kan påverka skogsnäringens möjligheter att attrahera människor med rätt kompetens. Skogens betydelse för Halland vad gäller ekonomi, sysselsättning, klimatnytta, biologisk […]